Uskutečněné akce

Rok 2012

10.-12.září  Seminář P. Pata Collinse

Rok 2011

První akcí v roce 2011 bylo třídenní setkání kněží, které proběhlo hned po neděli 2. ledna. I pro členy sdružení bylo přínosem, poznat kolektiv kněží a byli jsme rádi, že se jim u nás líbilo.

22. ledna proběhlo setkání členů a příznivců sdružení, kteří se konkrétně podíleli na akcích a potřebách sdružení. Malé pohoštění bylo odměnou za nijak nehonorovanou práci. Setkání bylo příležitostí prožít pěkný večer ve společnosti ochotných lidí.

V zimním období bývají prostory sdružení využívány jen málo a většinou jen mimořádně, protože nutnost vytápět celý klášter větší rozsah akcí neumožňuje. V únoru proběhla ještě rekolekce kněží a setkání terciářů.

Ani březen ještě větší akce neumožňoval. Pro děti sdružení a příznivců byl ale připraven masopustní „Minikarneval“. Proběhla také třídenní duchovní obnova, kterou připravili bratři kapucíni. Ti do prostor bývalého kláštera rádi přijíždějí a my se vždy na jejich návštěvu těšíme. Obnova byla vítanou a dobrou přípravou na Velikonoce. Před Velikonocemi měli ve „Františku“ akci skauti z Olomouce a po Velikonocích zde mělo pobyt společenství rodin.

V květnu už bylo akcí víc. Setkaly se zde rodiny, svou pobytovou akci měli studenti gymnázia, jeden víkend prožila ve „Františku“ skupina maminek. Zúčastněnými byl vítán i dobře využit pobyt hendikepovaných.
Největší květnovou akcí byl ale Jarní karneval. Počasí z počátku nepřálo a bouřka těsně před začátkem patrně nejednoho odradila. Nakonec se ale počasí umoudřilo a dětí i dospělých se zúčastnilo hodně. Karneval začal velkým tanečním rejem v maskách, pro děti byly připraveny různé hry a soutěže. Připraveno bylo i dobré občerstvení a pro děti spousta dobrot.

Červen už akcím přál. Proběhlo velké setkání spřízněných rodin, pobyt studentů gymnázia, víkend zde měli mladí, kteří se zajímají o šerm, byl dán prostor pro rodinnou oslavu a jako už každoročně byly největší akcí Hody.

Uspořádání Hodů zajišťovalo opět sdružení „František“ spolu s obcí, která oslavila 880 let svého trvání. Zábavné odpoledne s bohatým programem pro děti bylo obohaceno vystoupením rytířů, k zábavě byla nabídnuta trampolína, skluzavka i poníci. Program zpestřila dechovka a k tanci a poslechu dále hrála skupina Grant, a vystupovala i skupina Beatles Revival. Svůj stánek zde měl i prodejce výrobků z Afriky a po celý čas bylo zajištěno bohaté občerstvení. Večer vyvrcholil krásným ohňostrojem.

Pro děti uspořádali o prázdninách členové sdružení opět dva dětské tábory. Pro mladší v objektu „Františka“, pro větší v krásném prostředí Jeseníků. Nechyběly různé hry a soutěže děti si brzo našly kamarády a oba tábory se vydařily.

Většina prázdninového času byla ve „Františku“ využita pro akce zájemců. Pobytovýn program zde měla schola z Bzence, ministranti z Luhačovic, skupina Saleziánů a svůj program měly i rodiny s dětmi. Dómská farnost uspořádala pro děti oblíbený pobytový tábor.

V čase po prázdninách byly prostory sdružení využívány převážně pro menší akce, jako setkání známých a rodinné oslavy, pobytovou akci zde měli vysokoškoláci.

Větší podzimní akcí pro širší veřejnost byl Svatováclavský den. Uskutečnil se 24. září a nabídl hlavně akce pro děti. Byly připraveny různé hry, ukázka středověkého klání, kolo štěstí, trampolína. K poslechu a k tanci hrály skupiny Noaco a Grant. Nechybělo bohaté občerstvení a pro dospělé posezení ve vinném sklípku.

V prosinci proběhne ještě Oslava svatého Mikuláše a Duchovní obnova, vedená bratry kapucíny.

 


Rok 2010

    První velkou akcí v roce 2010 byl již tradiční "Farní ples",
z velké části připravovaný sdružením "František". Konal se 30. ledna.

    Podobně jako v minulém roce proběhla v únoru v prostorách o.s. kněžská rekolekce, při níž zázemí a pohoštění zajišťovali členové sdružení. V březnu (5.-7.) zde měla setkání františkánská mládež z Olomouce a před Velikonocemi nás navštívili kapucíni, z nichž někteří zde bydleli pokud zde byl klášter a uspořádali dvoudenní duchovní obnovu. Pro zúčastněné to bylo velké obohacení a vítané setkání se známými kapucíny.
    Po tři dny v dubnu pobývaly v objektu o.s. maminky z Přerova, ale další akce počaly až s příchodem teplejšího počasí, protože vytopení objektu, neobsazeného trvale, je značně náročné.

    Častější akce začaly letos 22. května dětským karnevalem. Pak proběhla pobytová setkání skupin, společenství rodin a duchovní seminář. V době 27.-30.5. proběhlo v objektu Františka setkání rodin ze Žďáru, další obdobná setkání proběhla od 3.6. a od 10.6. Setkání svých členů uspořádali 12.6. kapucínští terciáři a od 13.6. proběhl seminář skupiny z Krnova.

    Velkou akcí v roce 2010 byly opět Hody. Jejich uspořádání zajišťovalo sdružení spolu s obcí. Pro děti i dospělé byly připraveny hry, soutěže, poníci, různé zábavné atrakce, diskotance ZŠ, vystoupení tanečního souboru a nechyběla ani velká tombola. K tanci a poslechu hrála skupina Gama a pro všechny bylo zajištěno bohaté občerstvení. Počasí přálo, lidé se zúčastnili v ještě větším počtu než loni a dobře se bavili.

    Ve „Františku“ oslavily také tři rodiny přijetí 1. svatého přijímání dětí. V době 5.7.-9.7. uspořádalo sdružení Dětský tábor a ostatní čas prázdin byl plně využit akcemi  zájemců. Proběhl zde tábor z Bzence, setkání křesťanských rodin, duchovně sportovní pobyt skupiny Albeř z Prahy, setkání rodin z Ostravy, farnost z Olomouce zde uspořádala týdenní akci pro děti.
Navštívil nás i bratr František a beseda s ním byla příjemným setkáním s těmi, kteří ho znali z jeho dřívějšího působení v Újezdu.

    Největší akcí běhen září byl 25.9. Svatováclavský den, uspořádaný již tradičně hlavně s ohledem na děti. Zúčastnilo se ho hodně lidí a byl vítaným obohacením kulturního života obce.
Koncem října měla v objektu sdružení své soustředění schola z Bzence, která také předvedla v kostele pásmo „Popelka Nazaretská“ pro širší veřejnost.

    V Listopadu proběhne Duchovní obnova účastníků z Dómské farnosti z Olomouce a na prosinec připravuje sdružení „František“ již tradičně oslavu sv. Mikuláše.

 


Akce v roce 2009

   V sobotu 21. února byl uspořádán "Farní ples", na jehož přípravě a průběhu se členové sdružení "František" aktivně podíleli. V prostorách sdružení "František" jednala děkanská konference, při níž zázemí a pohoštění zajišťovali členové sdružení. V dubnu byl poskytnut prostor pro dvoudenní "Setkání maminek" a počátkem května proběhla třídenní "Duchovní obnova". V polovině května se zde uskutečnilo třídenní setkání skupiny komunia Chemin-neuf. 23. května uspořádalo sdružení "František" dětský karneval nazvaný "Cink a hvizd", podle soutěží, které se v jeho průběhu uskutečnily. Účastni byli především děti a jejich rodiče. Velká část dětí přišla v nápaditých maskách, což velmi přispělo k zajímavosti programu. Všichni se běhen bohatého programu dobře bavili. V červnu přijela na třídenní pobyt skupina z Církevní základní školy a největší červnovou akcí v objektu o.s. byly HODY.

    Hody pořádala obec Újezd spolu s o.s. "František". V bohatém programu nechyběly akce pro děti, jako byly různé hry a soutěže a také skluzavka, trampolína, střelba ze vzduchovky, lukostřelba, jízda na ponících a jiné. Součástí hodu byl i "Řezbář v akci". Bylo možno shlédnout vytváření sochy krokodýla (pan Halouzka z Jiříkova). Program obohatilo vystoupení krojovaného tanečního souboru z Hnojic a dětského pěveckého sboru. Po celou dobu bylo poskytováno bohaté občerstvení a počátkem večera byly vylosovány ceny velké a hodnotné tomboly. K tanci a poslechu hrála až do jedné hodiny skupina Grant. Hodů se zúčastnil velký počet lidí a podle vyjádření mnohých se všichni velmi dobře bavili.
    
    Velmi živo bylo v objektu o.s. "František" zvláště o prázdninách. Proběhlo deset větších akcí, při nichž využily krásného prostředí bývalého kláštera zejména děti. Vystřídal se zde Hudební klub Dokola (od 27.6.), Křesťanský tábor ze Bzence (od 19.7), živo bylo o Letním duchovně sportovním pobytu spolku ALBEŘ (od 1.8), děti si užily legrace a her při akci Popletená pohádka (od10.8.) i dobrodružství, když zde postavil své stany "Indiánaský tábor Činukové" (od15.8.) V objektu o.s. "František" měli ale také setkání Terciáři, dvakrát zde prožívaly prázdniny rodiny s dětmi, odpočinek si při pobytu dopřála řádová sestra a proběhlo zde i setkání bývalých spolupracovníků. V závěru prázdnin se zde poprvé uskutečnila i akce na téma Hudba amatérskou kamerou. Byly promítnuty amatérské práce doprovázené hodnotnou hudbou a pro rozptýlení pro zájemce, zejména o přestávkách, bylo na zahradě připraveno sportovně zábavné vyžití. Později odpoledne byl promítnut celovečerní film a na závěr hrála kapela. Je škoda, že se této akce nezúčastnilo více lidí. Patrně to bylo i počasím a tím, že byl pořad svojí jinakostí odlišný od toho, co se ve "Františku" dosud uskutečnilo.

    V sobotu 19. září proběhl již tradiční "Svatováclavský den". Od 14 hodin byla v kostele sloužena mše svatá. Vlastní program začal v 15 hodin v objektu sdružení. Pro děti byly připraveny hry a soutěže "O meč svatého Václava". K zábavě dětí sloužila i skluzavka a trampolína a během odpoledne vystoupila také skupina historického šermu. Pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení. Od 17 hodin hrála k poslechu i tanci skupina Grant a otevřen byl i sklípek. Koncem září (26-28.9.) měla v objektu soustředění taneční skupina Domu dětí a mládeže. V říjnu (10.10.) se členové sdružení "František" podíleli na Dnu svatého Sarkandra v Uničově. Pomáhali při organizování her pro děti a pro občerstvení připravovaly ženy Langoše. V listopadu proběhl čtyřdenní pobyt scholy a duchovní cvičení, pořádané Dómskou farností.

    Na závěr roku uspořádalo sdružení "František" už tradiční oslavu svatého Mikuláše.

 


Akce v roce 2008

01.06.08    Dětský den na farní zahradě
21.06.08    HODY
19.07.08    Setkání členů třetího řádu sv. Františka
04.08 - 10.08.08    TÁBOR pro děti "Cesta za draky"
15.08.08    Setkání členů klubu seniorů
17.09.08    Dočesná
27.09.08    Den svatého Václava
28.09.08    Setkání kněží s farníky, společný oběd
15.11.08    TYKVIÁDA
05.12.08    Oslava sv. Mikuláše